Dla kogo?

Oferta funduszu przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej. Aby z niej skorzystać trzeba jednak spełnić kilka podstawowych warunków.

Odpowiednia forma prawna

Wśród form prawnych podmiotów ekonomii społecznej, które mogą starać się o pożyczkę w ES Funduszu znalazły się:

  • spółdzielnie pracy,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe prowadzone w formie spółki (na podstawie Ustawy o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które działają w formie non-profit (ich celem nie może być osiąganie zysku, całość dochodu musi być przeznaczana na realizację celów statutowych, a ewentualny zysk nie może być dzielony między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

Działalność gospodarcza

Każdy podmiot, który chciałby uzyskać pożyczkę musi wykazać, że prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy na dzień składania wniosku. Oznacza to, że podmioty, które obecnie nie mogą jeszcze wykazać się takim stażem, być może już za kilka miesięcy zyskają prawo do ubiegania się o pożyczkę. Przy założeniu, że ostatnia pożyczka może być udzielona do 31 grudnia 2016 r., teoretycznie, o ile starczy środków w funduszu, będą mogły się o nią w przyszłości starać podmioty, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Mikro lub małe przedsiębiorstwo

Kolejnym warunkiem dostępu do funduszu jest spełnianie kryterium mikro lub małego przedsiębiorstwa według definicji określonych w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.). Są to zatem podmioty, które zatrudniają poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a ich roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.

Niezaleganie wobec ZUS i US

Ubiegając się o pożyczkę należy przedstawić nie starsze niż 3 miesiące stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych i opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne.

Możliwość spłaty pożyczki

Ostatnim warunkiem jest możliwość spłaty pożyczki przez podmiot wnioskujący. Spłata pożyczki powinna być zatem starannie wkalkulowana w wydatki podmiotu na najbliższe lata.

Jeżeli masz wątpliwości czy twój podmiot spełnia powyższe kryteria, a potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się z nami (tise@tise.pl).