Czym jest ES fundusz

Specyfika działalności podmiotów ekonomii społecznej, oparta na prymacie celów społecznych nad ekonomicznymi, z perspektywy instytucji finansowych nierzadko wydaje się niezrozumiała, niedochodowa i obarczona dużym ryzykiem. Brak dostępu do kapitału pożyczkowego i małe zainteresowanie ze strony banków to jeden z poważniejszych problemów, z jakimi muszą zmagać się przedsiębiorcy społeczni w Polsce.

Wypracowanie korzystnych instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej stało się jednym z podstawowych zadań postawionych przed powołanym przez premiera Donalda Tuska w 2008 r. Zespołem ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. W połowie 2011 r. zaprezentowano pierwszą koncepcję funduszu, która była efektem dwuletnich prac grupy finansowej Zespołu. Ustalono wtedy, że dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie stworzony program finansowania zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej, oparty na preferencyjnych pożyczkach dystrybuowanych regionalnie.

Od początku zakładano, że kapitał będzie przeznaczony na rozwój działalności gospodarczej tych podmiotów, który zaowocuje wzrostem przychodów lub wzrostem zatrudnienia w podmiotach. Koncepcja zakładała też objęcie pożyczkobiorców profesjonalnym bezpłatnym doradztwem, które miałoby im pomóc w efektywnym skorzystaniu z pożyczki i zwiększeniu dochodów z działalności gospodarczej.

Szczegółowe zasady funduszu zostały wypracowane kilka miesięcy później w wyniku dialogu między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który został beneficjentem systemowym programu odpowiedzialnym za wdrożenie programu, przygotowanie dokumentacji oraz wybór pośredników finansowych.

W październiku 2012 r. BGK ogłosił przetarg na operatorów funduszu dla każdego z pięciu makroregionów funduszu, odpowiadającym obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) wygrało przetarg we wszystkich pięciu makroregionach i 25 stycznia 2013 r. podpisało z BGK umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

TISE, jedyna polska instytucja zrzeszona w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), od lat udziela organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym pożyczek na rozwój działalności gospodarczej, pod realizację projektów dotacyjnych lub utrzymanie płynności finansowej. Zarządzanie ES Funduszem jest znakomitym uzupełnieniem tych działań.