Oferta funduszu

Cel pożyczki

Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak również rozwój nowej linii produktów lub usług. Tym samym pożyczkę można przeznaczyć np. na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych. Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna zaowocować wzrostem przychodów lub zatrudnienia w danym podmiocie.

Parametry pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat (60 miesięcy). Jeżeli podmiot nie jest w stanie rozpocząć spłaty rat kapitałowych od momentu otrzymania pożyczki, może skorzystać z możliwości karencji w spłacie. Nie może ona jednak przekroczyć 6 miesięcy.

Preferencyjność pożyczki zawiera się w braku jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz atrakcyjnym oprocentowaniu w wysokości 50% i 25% stopy redyskonta weksli NBP. Przy obecnej stopie 1,75 podstawowe oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku, ale w określonych przypadkach może zostać obniżone do 0,44%.

Dla kogo niższe oprocentowanie?

Niższe oprocentowanie przysługuje:

  • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 tys. zł
  • podmiotom, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
  • podmiotom, w których co najmniej 50% osób zatrudnionych rekrutuje się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogą to być pracownicy bezdomni, uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), a także pracownicy niepełnosprawni (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).